התקשרו עכשיו
072-330-8849
לייעוץ עם סוכן

תנאי שימוש במערכת לנדל"ן והשכרת משרדים

ברוך הבא לאתר תג נכסים בע"מ (“האתר“) המנוהל על ידי חברת digilife בע”מ (“החברה“). תנאי שימוש אלו (להלן “תנאי השימוש“) קובעים את התנאים, ההתניות והמגבלות אשר חלים על השימוש באתר, לרבות במערכת הנדל"ן המנוהלת באמצעות האתר (“המערכת“), אשר הינם בבעלותה המלאה של החברה, בין אם הנך משתמש קצה המתעניין בקבלת מידע או הנך סוכן נדל"ן המפרסם את שירותיו באמצעות האתר. כל שימוש באתר או במערכת, לרבות הכנסת מידע אודותיך או במקרה של סוכני נדל"ן, מידע הקשור לנדל"ן והשכרת משרדים, ולרבות קבלת מידע מסוג כלשהו באמצעות האתר או המערכת, ייחשבו להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. אנו שומרים על זכותנו להכניס שינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, והמשך שימושך באתר ו/או מערכת לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, לרבות קבלת או שליחת מידע כלשהו באמצעותה, מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור.

אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, נא הפסק לאלתר את השימוש באתר ו/או במערכת.

הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שתבצע באתר ו/או במערכת, ויהוו את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין החברה.

כל האמור בלשון זכר בהסכם זה נעשה מטעמי נוחות ומתייחס גם אל הנקבה.

מסירת פרטים

בכל מקרה שבו תמסור פרטים באמצעות המערכת, בין אם הנך סוכן נדל"ן או משתמש קצה, הנך מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמידע אשר הנך מוסר ו/או תמסור באמצעות המערכת נכונים, מלאים ומדויקים והנך מאשר לחברה לשמור כל מידע שמסרת ו/או כל חלק ממנו במאגרי המידע, וכן להעביר כל מידע כאמור, לצדדים שלישיים, בהתאם ובכפוף לתנאי הצהרת הפרטיות של האתר בלינק שלהלן: מדיניות פרטיות.

באם הנך סוכן נדל"ן אזי הנך מאשר ומתחייב כי כל מידע שהנך מוסר אודות לקוחותיך לרבות תמונות, סרטונים ותכנים, נמסר באישורם המלא, ניתן לך על ידיהם בהסכמה, ואושר על ידיהם להעברה לצדדים שלישיים, ואינו מהווה מידע סודי או אסור להעברה לצד שלישי. הנך מאשר כי ידוע לך הנך מאשר כי העברת מידע כאמור ללא הסכמתם מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק אובדן או חיוב שיגרם לחברה עקב שימוש אסור או שלא כדין במידע של לקוחותיך.

החברה אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים במערכת ובאתר ואתה פוטר בזאת את החברה, לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה מכל אחריות לנזק שיגרם או העלול להיגרם לך בקשר עם פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו או שעלולים להיגרם כתוצאה מפרסום התכנים כאמור.

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שעל מנת לקבל מידע באמצעות האתר, אינך חייב למסור כל מידע אודותיך אולם במסגרת שימושך באתר, לרבות במסירת כל מידע מיוזמתך, הינך מסכים ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות המערכת נמסר מרצונך הבלעדי.

הגבלות ואיסורים

הנך מתחייב כי לא תעשה כל שימוש באתר ו/או במערכת לצורך: (א) העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש בהם ו/או שמפרים את הדין ו/או צו שיפוטי כלשהו ו/או שעלולים להפר זכויות קנייניות של צד שלישי. (ב) הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת שימוש באתר ו/או במערכת (ג) העלאת תכנים ומידע מסולפים, מטעים, שקריים ו/או המזיקים לחברה ו/או למנהליה ו/או לצד שלישי כלשהו. (ד) העלאת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיות ו/או כל מידע אחר בעל אופי דומה. (ה) מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי ההתקשרות. (ו) הטרדה או תלונת שווא או התחזות לאחר (ז) פגיעה בצד שלישי כלשהו לרבות בפרטיות או בצנעת הפרט. (ח) פגיעה ו/או הפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים.

הנך מתחייב, שלא להשתמש באתר ו/או במערכת ו/או לפעול במערכת בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות משתמשים אחרים ו/או הטרדת משתמשים אחרים, התחזות לאחרים, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך המערכת ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, הצפת המערכת במידע, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, ו/או פרסום קישורים.

הנך מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר ו/או המערכת, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר ו/או במערכת, ולא להתערב בקוד המקור של המערכת.

הנך מתחייב להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או המערכת ו/או הגולשים בה, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת “וירוסים”, “תולעים” ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו”ב.

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאים אלו בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

למעט אם הותר באופן מפורש בתנאים אלו ללא הסכמה מוקדמת בכתב של החברה, אתה מסכים שלא: (i) להשתמש, לשנות או לשלב את המערכת לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של המערכת; ו – (ii) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאים אלו כל אדם אחר; (iii) להעתיק, להפיץ או לשעתק את המערכת לטובת צדדים שלישיים; (iv) לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי האתר, או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח מערכת מתחרה; ו/או (v) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של המערכת או ניסיון לגלות את קוד המקור של המערכת.

בעלות וזכות הקניין.

ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר ו/או במערכת ו/או בחומרים שימסרו או יגיעו אליך באמצעות האתר או המערכת לרבות חומרים, עיצוב טקסט, תוכנה, מוזיקה, וידאו, גרפיקה חומרים המוכלים בפרסומות או בהודעות הנשלחות אליך או במידע מסחרי המוצע לך על ידי החברה, ויישארו קניינה הבלעדי בכל עת. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה) הקיימים ו/או מגולמים במערכת, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים למערכת הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור. אין בתנאים אלו בכדי להעביר אליך כל זכות באתר ו/או במערכת או בקשר אליהם, ו/או בחומרים שיועברו אליך אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בהם בהתאם לתנאים אלו ולהוראות הדין. שום דבר מהאמור בתנאים אלו אינו מהווה ויתור על זכויות הקניין הרוחני של החברה או צד שלישי כלשהו על פי כל דין.

כל התכנים אשר יועברו על ידיך באמצעות האתר או המערכת בין אם הנם בבעלותך או שייכים לצד ג’ אשר אישר לך לבצע בהם שימוש, יהיו שייכים לך או לאותו צד ג’, ובעצם מסירתם לאתר הנך נותן לאתר זכות שימוש לשמרם ולפרסמם בלבד, בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

המשתמש אינו רשאי ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו לרבות שימוש מסחרי באיזה מתכני האתר ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של החברה.

רישיון

החברה מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש באתר ובמערכת, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאים אלו. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות באתר ובמערכת אשר לא הוענקו במסגרת תנאים אלו במפורש.

תחזוקה ותמיכה

לא חלה על החברה כל חובה על פי תנאים אלו לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של המערכת. עם זאת, החברה עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האתר והמערכת, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת המערכת בה אתה משתמש. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי תנאים אלו יחולו על כל השדרוגים כאמור.

מחפשים משרד להשכרה?

צרו קשר עכשיו!

  תחזרו אליי

  ניב ברוך | סוכן נדל”ן, ראש תחום משרדים
  קצרים בזמן?
  השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

   תחזרו אליי

   image
   שנאתר עבורך משרד חדש?